REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
al
ASOCIAȚIEI ARTIȘTILOR FOTOGRAFI HUNEDORENI

CAPITOLUL 1

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Regulamentul de ordine interioara al Consiliului Director al AAFH, completează Statutul asociaţiei cu privire la modul de organizare şi funcţionare a activităţii asociaţiei.
Art. 2. Membrii AAFH au dreptul de a cunoaşte şi obligaţia de a respecta Statutul, Actul constitutiv, regulamentele de ordine interioară, precum şi alte dispoziţii emise de organele de conducere ale asociaţiei.
Art. 3. Consiliul Director are obligaţia de a oferi posibilitatea tuturor membrilor asociaţiei, să consulte toate documentele elaborate de organele de conducere.
Art. 4. În activitatea sa, Consiliul Director urmăreşte realizarea în bune condiţii a tuturor atribuţiilor ce-i revin din STATUTUL asociaţiei şi din prezentul REGULAMENT.

CAPITOLUL 2

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII AAFH

Art. 5. La începutul anului, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei, se stabilesc proiectele expoziționale, editoriale sau de organizare a evenimentelor pe care AAFH urmează a le duce la îndeplinire în anul respectiv, Consiliul Director urmând a stabili calendarul expoziţional. Tot în cadrul Adunării Generale a Asociației se vor căuta soluțiile și sursele de finanțatrea a diverselor proiecte propuse.
În cadrul calendarului expoziţional sunt fixate vernisajele, acțiunile, workshopurile și evenimente ce urmează a se desfăşura.
Pe parcursul anului, în situaţia în care se iveşte posibilitatea organizării unei activităţi sau a unui vernisaj în colaborare sau cu susţinerea unui alt foto club, asociații similare sau instituții publice, activitatea respectivă se supune aceloraşi reguli.
În situaţia în care, cu ocazia organizării unui eveniment, unul dintre membrii care a fost delegat a efectua o anumită activitate, care a acceptat iniţial sarcina respectivă nu se mai prezintă pentru ducerea ei la îndeplinire, poate fi exclus din asociaţie indiferent dacă acesta este la prima abatere sau nu. Situaţia respectivă este supusă Comisiei de Etică care îşi va oferi consultanţa în această privinţă. În situaţia în care problema respectivă priveşte un membru din Comisia de Etică, Consiliul Director poate lua măsura excluderii fără a consulta această comisie.
Art. 6. Organizarea seminariilor, workshop-urilor, turelor foto sau Atelierelor de fotografie etc.
În cadrul acestor activităţi, Consiliul Director poate negocia preţuri promoţionale. Fiecare membru al asociaţiei are dreptul să participe la aceste activităţi cu condiţia să plătească preţul ce a fost negociat sau preţul care se cere pentru organizarea activităţii respective. În funcţie de posibilităţile financiare, asociaţia poate suporta în totalitate sau în parte preţul activităţii. În situaţia în care activitatea respectivă are un număr limitat de locuri pentru participanţi, Comisiei de Etică îi revine rolul de a selecta membrii, în funcţie de criteriile stabilite în prezentul regulament.
Art. 7. Asociaţia poate susţine organisme similare prin vernisarea unor saloane de fotografie şi/sau prin expoziţii de fotografie.
Organizarea concursurilor de fotografie de genul saloanelor naţionale şi/sau internaţionale de fotografie sau a diverselor circuite de artă fotografică se stabileşte prin regulament propriu.
Asociaţia poate organiza, de asemenea, diverse concursuri locale de fotografie oferind diverse premii. Activitatea este coordonată de Consiliul Director, fotografiile fiind jurizate de către Comisia de Etică şi de membrul sau membrii care deţin diverse distincţii oficiale AAFR şi/sau AFIAP.
Concursurile la care se face referire pot avea o temă distinctă sau nu. Prin anunţul de participare se vor fixa regulile pe care participanţii trebuie să le respecte şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească.
Asociația va dezvolta relații de parteneriat cu școli de artă din ţară şi străinătate pentru educarea și formarea tinerilor precum și realizarea unor cursuri și concursuri dedicate elevilor. Atelierele de fotografie rămân componenta educaţională având scopul „alfabetizării” tinerilor ca viitori membri debutanți în cadrul asociației și încurajării de a-și întemeia o cultură vizuală autentică.

CAPITOLUL 3

PLANIFICAREA ŞI DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

Art. 8. Şedinţele membrilor asociaţiei au loc o dată pe lună iar participarea nu este obligatorie. Şedinţele sunt conduse de către Preşedinte iar în lipsa acestuia de un Vicepreşedinte. Sinteza celor stabilite în aceste şedinţe se poate transmite membrilor absenţi prin mail, pe forum (grupul de discuții) sau alte mijloace de informare deschise. Preşedintele poate delega un membru al asociaţiei pentru această activitate.

CAPITOLUL 4

COTIZAȚII / TAXE MEMBRI

Art. 9. Persoanele ce aderă la AAFH, devenind membrii, au obligaţia să achite taxa de înscriere, cotizaţia anuală şi alte taxe stabilite, conform Statutului.
Neplata cotizației anuale, până la data stabilită în STATUT, duce la excluderea membrului respectiv. Aceasta se va face după înștiințarea în prealabil a acestuia pe forum, email sau telefonic.
Consiliul Director va institui prin Hotărâre introducerea unei taxe de panotare. Aceasta poate fi introdusă pentru fiecare eveniment în parte. Suma strânsă urmează a fi folosită doar pentru desfășurarea evenimentului propus. Bugetul în cauză va fi împărţit în mod egal între toți membrii care decid să participe la organizarea lui, parte a diverselor cheltuieli legate de protocol, panotare, printare, editare de invitații etc.
Pot deveni membri ai AAFH orice persoană fizică, indiferent de naţionalitate, sex, vârstă, apartenenţă politică sau religioasă, care recunoaşte, respectă şi aplică prezentul Regulament de organizare şi funcţionare precum şi STATUTUL asociaţiei.
În momentul înscrierii acestora, trebuie să depună un portofoliu format din zece fotografii asupra căruia Comisia de Etică îşi va acorda avizul, ei devenind membrii debutanţi. Trecerea de la statutul de membru debutant la cel de membru nu se poate face mai devreme de un an de la înscriere în asociație.
Membri AAFH pot deveni toţi membri debutanţi care, în decurs de un an, participă la minim 6 saloane naţionale sau expoziții cu patronaj AAFR şi/sau internaţionale, cu patronaj FIAP şi au cel puţin 10 lucrări acceptate. Promovarea la statutul de Membru AAFH se anunţă pe pagina de internet a grupului sau prin e-mail, în acest sens făcându-se şi modificarea pe site-ul asociaţiei.
De asemenea, trecerea de la statutul de membru debutant la cel de membru se poate decide de Consiliul Director la recomandarea Comisiei de Etică în urma unei acvtivităţi deosebite, etice şi de promovare a artei fotografice şi a AAFH.
Promovarea membrilor asociaţiei şi implicarea lor în activităţile organizate de asociație se va face, atunci când este posibil, în mod egal. În situaţia în care activităţile care se organizează sunt limitate de un anumit număr de participanţi se va ţine cont, în alegerea membrilor care vor participa la ele, de anumite criterii:

  • implicarea în activităţile organizatorice ale AAFH;
  • participarea cu rezultate (acceptări, premii), în cadrul saloanelor oficiale de artă fotografică aflate sub patronajul AAFR şi/sau FIAP;
  • implicarea în activitatea fotografică la nivel internațional, național sau județean;
  • prezenţa la şedinţele asociației.

În acest sens, Comisia de Etică urmează a propune Consiliul Director membrii ce au fost selectaţi pentru participarea la o anumită activitate. Propunerea se va înainta prin mail sau se va posta pe paginile asociației.
Art.10. Expunerea siglei oficiale AAFH fără acordul organizaţiei, constituie contravenţie şi se sancţionează conform legii şi obligarea persoanei fizice sau juridice implicate la retragerea imediată a acesteia. Neretragerea siglei pentru care nu există aprobarea Consiliului Director AAFH, constuie infracţiune, pentru care persoanele implicate vor fi acţionate în instanţele judecătoreşti.
Art. 11. Fiecărui membru îi este interzis sub sancţiunea limitării anumitor servicii/beneficii, să folosească în scop propriu denumirea şi sigla Asociaţiei Artiștilor Fotografi Hunedoreni mergând până acolo încât să fie exclus din asociaţie. În momentul când există o sesizare în acest sens, Comisia de Etică urmează a se pronunţa cu privire la sancţiunea ce urmează a fi aplicată, existând posibilitatea ca membrul respectiv să fie sanctionat cu amendă de 50% din cotizația anuală.
Art. 12. Denumirea şi sigla Asociaţiei Artiștilor Fotografi Hunedoreni poate fi folosită numai în acţiunile organizate şi desfăşurate sub egida AAFH, numai cu scopul promovării asociaţiei şi numai cu acordul Consiliului Director. Consiliul Director nu îşi poate da acordul pentru folosirea denumirii şi a siglei AAFH decât în cadrul acţiunilor asociaţiei.
Art. 13. În cadrul asociaţiei AAFH activitatea prevăzută în Statut, atât cea organizatorică, cât şi cea fotografică este voluntară, dar de aceasta se va ţine cont atunci când este cazul în ceea ce priveşte participarea la anumite genuri de activităţi.

CAPITOLUL 4

COMISIA DE ETICĂ

Art. 14. Comisia de Etică este formată din 3 membri aleşi de Adunarea Generală dintre membri care au cel puţin doi ani vechime în AAFH.
Comisia de Etică își rezervă dreptul de a monitoriza, analiza si elimina orice conținut insultator care are darul de a leza interesele asociației și de a sesiza Consiliul Director în urma acestor abateri pentru a valida hotărârea ei.
Refuzul nejustificat de a oferi consultanţă şi aviz din partea unui membru al comisiei în situaţia în care aceasta este convocată, duce la excluderea de drept a acestuia din cadrul comisiei. Justificarea refuzului se adresează cel puţin la doi membrii ai Consiliului Director în termen de două zile de la solicitarea întrunirii acesteia pe pagina de grup sau prin email.
Comisia de Etică îşi poate desfăşura activitatea în prezenţa a doi membrii ai acesteia, în situaţia când unul dintre membrii ei lipseşte sau refuză a oferi consultanţă, conform Statutului, situaţie în care cele supuse spre avizare trebuie hotărâte în unanimitate.
Art. 15. Fiecare fotografie obţinută într-una din acţiunile organizate şi desfăşurate de AAFH rămâne în proprietatea celui ce a creat-o, în ceea ce priveşte drepturile de autor, dar poate fi folosită pentru promovarea asociației, situaţie în care poate fi indicat autorul acesteia.
Comisia de Etică sau Consiliul Director poate solicita unui membru să predea una sau mai multe fotografii făcute în timpul acţiunilor asociaţiei (workshop-uri, concursuri, ture foto etc.), la rezoluţia indicată, fotografie care poate fi folosită numai în condiţiile enumerate anterior. Refuzul unui membru de a preda o fotografie poate atrage sancţionarea acestuia, mergând până la excluderea din asociaţie.
Cu ocazia organizării unui vernisaj, al unei expoziţii de grup de către AAFH, Comisiei de Etică îi revine sarcina de a selecta fotografiile pe care un anumit membru urmează a le expune. Comisia de Etică poate propune refuzul de a expune una sau mai multe fotografii numai pe motiv că ele nu întrunesc cerinţele minime de calitate, din punct de vedere tehnic și artistic.
În situaţia în care unul dintre membrii asociației este distins de AAFR şi/sau FIAP el poate fi solicitat a oferi consultanţă în ceea ce priveşte alegerea fotografiilor ce urmează a fi expuse în cadrul expoziţiilor organizate de AAFH dar propunerea finală aparţine Comisiei de Etică.
Dacă membrul ce urmează a expune poate face dovada că fotografia propusă a fost acceptată într-unul din saloanele de artă fotografică organizate sub patronajul AAFR şi/sau FIAP, fotografia urmează a fi selectată fără avizul Comisiei de Etică.
În cazul organizării unei vernisaj al unei expoziţii de grup de către AAFH sau a unei expoziţii personale, accentul se va pune pe calitatea fotografiilor expuse. Consiliul Director, după avizul nefavorabil al Comisiei de Etică, poate refuza organizarea vernisajului în cauză pentru un anumit membru sau mai mulţi şi poate solicita fotografii suplimentare, acestea urmând a fi avizate de Comisia de Etică. În cazul unei expoziții personale, aprobate de Cosiliul Director, orice membru al asociației poate solicita sprijinul (material și logistic) pentru organizarea evenimentului.
În situaţia în care un membru a întârziat cu plata cotizației anuale, Consiliul Director îi poate refuza participarea la un vernisaj sau orice activitate desfăşurată în cadrul AAFH.
O singură dată pe an, Consiliul Director, la propunerea Comsiei de Etică, decide dacă unul din membrii debutanţi întruneşte condiţiile de a deveni membru al asociaţiei. Comisia de Etică poate solicita dovezi/fotografii care să ateste necesitatea trecerii în noua categorie de membru.

CAPITOLUL 5

SANCȚIUNI

Art. 16. Atenționare scrisă
Amenda până la de trei ori cotizația anuală
Suspendarea
Excluderea
Art. 16. Termenul de membru din prezentul regulament se referă la toţi membrii, indiferent că sunt membri fondatori, membrii sau membrii debutanţi.

Acest regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Director.